1948
Ed Wicks (HM)
Gerry Wicks (HM)

1949
Gerry Wicks (HM)
Ed Wicks (HM)

1956
Judy George
Sam Stevens

1957
Jim Hainer
Judy George Stephens
Andy Taylor

1958
Andy Taylor